با آسیب پذیری CVE-2023-2923 مهاجمان می توانند حملات از راه دور سر‌ریز ‌بافر را انجام دهند.

یک آسیب پذیری با درجه بحرانی در دستگاه با مدل AC6 US_AC6V1.0BR_V15.03.05.19 شرکت Tenda گزارش شده است. 
در آسیب‌پذیری مذکور، مهاجم می‌تواند با دستکاری در تابع fromDhcpListClient، حملات از راه دور سر‌ریز ‌بافر (Buffer Overflow) را رقم بزند.

تاریخ انتشار:
6 خرداد 1402

تاریخ به‌روز‌رسانی:
13 خرداد 1402

لینک:

https://www.tenable.com/cve/CVE-2023-2923

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.