اصلاحیه‌های امنیتی مایکروسافت برای ماه میلادی مارس

شرکت مایکروسافت (Microsoft Corp)، در روز سه‌شنبه، ۱۹ اسفند، مجموعه‌اصلاحیه‌های امنیتی ماهانه خود را برای ماه میلادی مارس، منتشر کرد.
اصلاحیه‌های مذکور در مجموع ۸۲ آسیب‌پذیری را در Windows و محصولات و اجزای نرم‌افزاری زیر ترمیم می‌کنند:

Azure
HEVC Video Extensions
Internet Explorer
Microsoft ۳۶۵ Apps for Enterprise
Microsoft Business Productivity Servers
Microsoft Edge
Microsoft Excel
Microsoft Office
Microsoft PowerPoint
Microsoft Quantum Development Kit for Visual Studio Code
Microsoft SharePoint
Microsoft Visio
Microsoft Visual Studio
Power BI Report Server
Visual Studio

به گزارش مرکز مدیریت راهبردی افتا٬ درجه اهمیت ۱۰ مورد از این آسیب‌پذیری‌ها “حیاتی” (Critical) و ۷۲ مورد “مهم” (Important) اعلام شده است.
دو مورد از آسیب‌پذیری‌های ترمیم شده توسط این اصلاحیه‌ها، روز-صفر (Zero-day) بوده و جزییات آنها پیش‌تر به‌صورت عمومی منتشر شده بود. فهرست این آسیب‌پذیری‌های روز-صفر به شرح زیر است:

  •     CVE-۲۰۲۱-۲۶۴۱۱ که ضعفی از نوع Memory Corruption در مرورگر Internet Explorer است. هدایت کاربر به یک صفحه حاوی کد Exploit آن می‌تواند یکی از سناریوهای احتمالی سوءاستفاده از این آسیب‌پذیری باشد. نکته بسیار مهم این که حداقل از ماه فوریه گروهی از مهاجمان از این آسیب‌پذیری به منظور نصب یک Backdoor سفارشی بر روی اهداف خود استفاده کرده‌اند.
  •     CVE-۲۰۲۱-۲۷۰۷۷ که ضعفی از Elevation of Privilege است که Win۳۲k در سیستم عامل Windows متأثر می‌شود.

همچنین چندین آسیب‌پذیری در سرویس DNS سیستم عامل Windows توسط اصلاحیه‌های این ماه ترمیم شده‌اند. CVE-۲۰۲۱-۲۶۸۷۷، CVE-۲۰۲۱-۲۶۸۹۳، CVE-۲۰۲۱-۲۶۸۹۴، CVE-۲۰۲۱-۲۶۸۹۵ و CVE-۲۰۲۱-۲۶۸۹۷ در دسته از RCE و CVE-۲۰۲۱-۲۷۰۶۳ و CVE-۲۰۲۱-۲۶۸۹۶ در دسته آسیب‌پذیری‌های Denial of Service (از کاراندازی سرویس) قرار می‌گیرند.
لازم به ذکر است که شرکت مایکروسافت ۱۲ اسفند ماه با انتشار به‌روزرسانی اضطراری و خارج از برنامه، چهار آسیب‌پذیری بحرانی روز-صفر را در نسخ مختلف Microsoft Exchange ترمیم کرد. جزییات بیشتر در خصوص این به‌روزرسانی‌ها در لینک‌های زیر قابل مطالعه است:

https://www.afta.gov.ir/portal/home/?news/۲۳۵۰۴۶/۲۳۷۲۶۶/۲۴۲۹۷۱/

https://www.afta.gov.ir/portal/home/?news/۲۳۵۰۴۶/۲۳۷۲۶۷/۲۴۲۹۷۹/

https://www.afta.gov.ir/portal/home/?news/۲۳۵۰۴۶/۲۳۷۲۶۶/۲۴۳۰۲۲/

به‌روزرسانی‌های ۱۲ اسفند علاوه بر موارد بالا سه آسیب‌پذیری زیر را نیز که همگی از نوع RCE (اجرای کد به صورت از راه دور) هستند در Microsoft Exchange ترمیم می‌کنند:

    CVE-۲۰۲۱-۲۶۴۱۲

    CVE-۲۰۲۱-۲۷۰۶۵

    CVE-۲۰۲۱-۲۷۰۷۸

فهرست کامل آسیب‌پذیری‌های ترمیم شده توسط مجموعه‌اصلاحیه‌های مارس ۲۰۲۱ مایکروسافت در جدول زیر قابل دریافت و مطالعه است. 

محصولشناسه CVEشرح آسیب‌پذیریشدت حساسیت
Application VirtualizationCVE-۲۰۲۱-۲۶۸۹۰Application Virtualization Remote Code Execution Vulnerabilityمهم
AzureCVE-۲۰۲۱-۲۷۰۷۵Azure Virtual Machine Information Disclosure Vulnerabilityمهم
Azure SphereCVE-۲۰۲۱-۲۷۰۷۴Azure Sphere Unsigned Code Execution Vulnerabilityحیاتی
Azure SphereCVE-۲۰۲۱-۲۷۰۸۰Azure Sphere Unsigned Code Execution Vulnerabilityحیاتی
Internet ExplorerCVE-۲۰۲۱-۲۷۰۸۵Internet Explorer Remote Code Execution Vulnerabilityمهم
Internet ExplorerCVE-۲۰۲۱-۲۶۴۱۱Internet Explorer Memory Corruption Vulnerabilityحیاتی
Microsoft ActiveXCVE-۲۰۲۱-۲۶۸۶۹Windows ActiveX Installer Service Information Disclosure Vulnerabilityمهم
Microsoft Edge on ChromiumCVE-۲۰۲۱-۲۱۱۷۳Chromium CVE-۲۰۲۱-۲۱۱۷۳: Side-channel information leakage in Network Internals
Microsoft Edge on ChromiumCVE-۲۰۲۱-۲۱۱۷۲Chromium CVE-۲۰۲۱-۲۱۱۷۲: Insufficient policy enforcement in File System API
Microsoft Edge on ChromiumCVE-۲۰۲۱-۲۱۱۶۹Chromium CVE-۲۰۲۱-۲۱۱۶۹: Out of bounds memory access in V۸
Microsoft Edge on ChromiumCVE-۲۰۲۱-۲۱۱۷۰Chromium CVE-۲۰۲۱-۲۱۱۷۰: Incorrect security UI in Loader
Microsoft Edge on ChromiumCVE-۲۰۲۱-۲۱۱۷۱Chromium CVE-۲۰۲۱-۲۱۱۷۱: Incorrect security UI in TabStrip and Navigation
Microsoft Edge on ChromiumCVE-۲۰۲۱-۲۱۱۷۵Chromium CVE-۲۰۲۱-۲۱۱۷۵: Inappropriate implementation in Site isolation
Microsoft Edge on ChromiumCVE-۲۰۲۱-۲۱۱۷۶Chromium CVE-۲۰۲۱-۲۱۱۷۶: Inappropriate implementation in full screen mode
Microsoft Edge on ChromiumCVE-۲۰۲۱-۲۱۱۷۷Chromium CVE-۲۰۲۱-۲۱۱۷۷: Insufficient policy enforcement in Autofill
Microsoft Edge on ChromiumCVE-۲۰۲۱-۲۱۱۷۴Chromium CVE-۲۰۲۱-۲۱۱۷۴: Inappropriate implementation in Referrer
Microsoft Edge on ChromiumCVE-۲۰۲۱-۲۱۱۷۸Chromium CVE-۲۰۲۱-۲۱۱۷۸ : Inappropriate implementation in Compositing
Microsoft Edge on ChromiumCVE-۲۰۲۱-۲۱۱۶۱Chromium CVE-۲۰۲۱-۲۱۱۶۱: Heap buffer overflow in TabStrip
Microsoft Edge on ChromiumCVE-۲۰۲۱-۲۱۱۶۲Chromium CVE-۲۰۲۱-۲۱۱۶۲: Use after free in WebRTC
Microsoft Edge on ChromiumCVE-۲۰۲۱-۲۱۱۶۰Chromium CVE-۲۰۲۱-۲۱۱۶۰: Heap buffer overflow in WebAudio
Microsoft Edge on ChromiumCVE-۲۰۲۰-۲۷۸۴۴Chromium CVE-۲۰۲۰-۲۷۸۴۴: Heap buffer overflow in OpenJPEG
Microsoft Edge on ChromiumCVE-۲۰۲۱-۲۱۱۵۹Chromium CVE-۲۰۲۱-۲۱۱۵۹: Heap buffer overflow in TabStrip
Microsoft Edge on ChromiumCVE-۲۰۲۱-۲۱۱۶۳Chromium CVE-۲۰۲۱-۲۱۱۶۳: Insufficient data validation in Reader Mode
Microsoft Edge on ChromiumCVE-۲۰۲۱-۲۱۱۶۷Chromium CVE-۲۰۲۱-۲۱۱۶۷: Use after free in bookmarks
Microsoft Edge on ChromiumCVE-۲۰۲۱-۲۱۱۶۸Chromium CVE-۲۰۲۱-۲۱۱۶۸: Insufficient policy enforcement in appcache
Microsoft Edge on ChromiumCVE-۲۰۲۱-۲۱۱۶۶Chromium CVE-۲۰۲۱-۲۱۱۶۶: Object lifecycle issue in audio
Microsoft Edge on ChromiumCVE-۲۰۲۱-۲۱۱۶۴Chromium CVE-۲۰۲۱-۲۱۱۶۴: Insufficient data validation in Chrome for iOS
Microsoft Edge on ChromiumCVE-۲۰۲۱-۲۱۱۶۵Chromium CVE-۲۰۲۱-۲۱۱۶۵: Object lifecycle issue in audio
Microsoft Edge on ChromiumCVE-۲۰۲۱-۲۱۱۸۹Chromium CVE-۲۰۲۱-۲۱۱۸۹: Insufficient policy enforcement in payments
Microsoft Edge on ChromiumCVE-۲۰۲۱-۲۱۱۸۱Chromium CVE-۲۰۲۱-۲۱۱۸۱: Side-channel information leakage in autofill
Microsoft Edge on ChromiumCVE-۲۰۲۱-۲۱۱۸۶Chromium CVE-۲۰۲۱-۲۱۱۸۶: Insufficient policy enforcement in QR scanning
Microsoft Edge on ChromiumCVE-۲۰۲۱-۲۱۱۹۰Chromium CVE-۲۰۲۱-۲۱۱۹۰ : Uninitialized Use in PDFium
Microsoft Edge on ChromiumCVE-۲۰۲۱-۲۱۱۸۳Chromium CVE-۲۰۲۱-۲۱۱۸۳: Inappropriate implementation in performance APIs
Microsoft Edge on ChromiumCVE-۲۰۲۱-۲۱۱۸۵Chromium CVE-۲۰۲۱-۲۱۱۸۵: Insufficient policy enforcement in extensions
Microsoft Edge on ChromiumCVE-۲۰۲۱-۲۱۱۸۷Chromium CVE-۲۰۲۱-۲۱۱۸۷: Insufficient data validation in URL formatting
Microsoft Edge on ChromiumCVE-۲۰۲۱-۲۱۱۸۲Chromium CVE-۲۰۲۱-۲۱۱۸۲: Insufficient policy enforcement in navigations
Microsoft Edge on ChromiumCVE-۲۰۲۱-۲۱۱۸۰Chromium CVE-۲۰۲۱-۲۱۱۸۰: Use after free in tab search
Microsoft Edge on ChromiumCVE-۲۰۲۱-۲۱۱۸۴Chromium CVE-۲۰۲۱-۲۱۱۸۴: Inappropriate implementation in performance APIs
Microsoft Edge on ChromiumCVE-۲۰۲۱-۲۱۱۷۹Chromium CVE-۲۰۲۱-۲۱۱۷۹: Use after free in Network Internals
Microsoft Edge on ChromiumCVE-۲۰۲۱-۲۱۱۸۸Chromium CVE-۲۰۲۱-۲۱۱۸۸: Use after free in Blink
Microsoft Exchange ServerCVE-۲۰۲۱-۲۶۴۱۲Microsoft Exchange Server Remote Code Execution Vulnerabilityحیاتی
Microsoft Exchange ServerCVE-۲۰۲۱-۲۷۰۶۵Microsoft Exchange Server Remote Code Execution Vulnerabilityحیاتی
Microsoft Exchange ServerCVE-۲۰۲۱-۲۷۰۷۸Microsoft Exchange Server Remote Code Execution Vulnerabilityمهم
Microsoft Exchange ServerCVE-۲۰۲۱-۲۶۸۵۴Microsoft Exchange Server Remote Code Execution Vulnerabilityمهم
Microsoft Exchange ServerCVE-۲۰۲۱-۲۶۸۵۷Microsoft Exchange Server Remote Code Execution Vulnerabilityحیاتی
Microsoft Exchange ServerCVE-۲۰۲۱-۲۶۸۵۵Microsoft Exchange Server Remote Code Execution Vulnerabilityحیاتی
Microsoft Exchange ServerCVE-۲۰۲۱-۲۶۸۵۸Microsoft Exchange Server Remote Code Execution Vulnerabilityمهم
Microsoft Graphics ComponentCVE-۲۰۲۱-۲۶۸۶۳Windows Win۳۲k Elevation of Privilege Vulnerabilityمهم
Microsoft Graphics ComponentCVE-۲۰۲۱-۲۷۰۷۷Windows Win۳۲k Elevation of Privilege Vulnerabilityمهم
Microsoft Graphics ComponentCVE-۲۰۲۱-۲۶۸۶۱Windows Graphics Component Remote Code Execution Vulnerabilityمهم
Microsoft Graphics ComponentCVE-۲۰۲۱-۲۶۸۷۶OpenType Font Parsing Remote Code Execution Vulnerabilityحیاتی
Microsoft Graphics ComponentCVE-۲۰۲۱-۲۶۸۷۵Windows Win۳۲k Elevation of Privilege Vulnerabilityمهم
Microsoft Graphics ComponentCVE-۲۰۲۱-۲۶۸۶۸Windows Graphics Component Elevation of Privilege Vulnerabilityمهم
Microsoft OfficeCVE-۲۰۲۱-۲۴۱۰۸Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerabilityمهم
Microsoft OfficeCVE-۲۰۲۱-۲۷۰۵۸Microsoft Office ClickToRun Remote Code Execution Vulnerabilityمهم
Microsoft OfficeCVE-۲۰۲۱-۲۷۰۵۹Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerabilityمهم
Microsoft Office ExcelCVE-۲۰۲۱-۲۷۰۵۳Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerabilityمهم
Microsoft Office ExcelCVE-۲۰۲۱-۲۷۰۵۴Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerabilityمهم
Microsoft Office ExcelCVE-۲۰۲۱-۲۷۰۵۷Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerabilityمهم
Microsoft Office PowerPointCVE-۲۰۲۱-۲۷۰۵۶Microsoft PowerPoint Remote Code Execution Vulnerabilityمهم
Microsoft Office SharePointCVE-۲۰۲۱-۲۷۰۵۲Microsoft SharePoint Server Information Disclosure Vulnerabilityمهم
Microsoft Office SharePointCVE-۲۰۲۱-۲۴۱۰۴Microsoft SharePoint Spoofing Vulnerabilityمهم
Microsoft Office SharePointCVE-۲۰۲۱-۲۷۰۷۶Microsoft SharePoint Server Remote Code Execution Vulnerabilityمهم
Microsoft Office VisioCVE-۲۰۲۱-۲۷۰۵۵Microsoft Visio Security Feature Bypass Vulnerabilityمهم
Microsoft Windows Codecs LibraryCVE-۲۰۲۱-۲۷۰۵۰HEVC Video Extensions Remote Code Execution Vulnerabilityمهم
Microsoft Windows Codecs LibraryCVE-۲۰۲۱-۲۷۰۴۹HEVC Video Extensions Remote Code Execution Vulnerabilityمهم
Microsoft Windows Codecs LibraryCVE-۲۰۲۱-۲۶۸۸۴Windows Media Photo Codec Information Disclosure Vulnerabilityمهم
Microsoft Windows Codecs LibraryCVE-۲۰۲۱-۲۷۰۵۱HEVC Video Extensions Remote Code Execution Vulnerabilityمهم
Microsoft Windows Codecs LibraryCVE-۲۰۲۱-۲۷۰۶۲HEVC Video Extensions Remote Code Execution Vulnerabilityمهم
Microsoft Windows Codecs LibraryCVE-۲۰۲۱-۲۴۱۱۰HEVC Video Extensions Remote Code Execution Vulnerabilityمهم
Microsoft Windows Codecs LibraryCVE-۲۰۲۱-۲۴۰۸۹HEVC Video Extensions Remote Code Execution Vulnerabilityحیاتی
Microsoft Windows Codecs LibraryCVE-۲۰۲۱-۲۷۰۶۱HEVC Video Extensions Remote Code Execution Vulnerabilityحیاتی
Microsoft Windows Codecs LibraryCVE-۲۰۲۱-۲۷۰۴۸HEVC Video Extensions Remote Code Execution Vulnerabilityمهم
Microsoft Windows Codecs LibraryCVE-۲۰۲۱-۲۷۰۴۷HEVC Video Extensions Remote Code Execution Vulnerabilityمهم
Microsoft Windows Codecs LibraryCVE-۲۰۲۱-۲۶۹۰۲HEVC Video Extensions Remote Code Execution Vulnerabilityحیاتی
Power BICVE-۲۰۲۱-۲۶۸۵۹Microsoft Power BI Information Disclosure Vulnerabilityمهم
Role: DNS ServerCVE-۲۰۲۱-۲۷۰۶۳Windows DNS Server Denial of Service Vulnerabilityمهم
Role: DNS ServerCVE-۲۰۲۱-۲۶۸۹۳Windows DNS Server Remote Code Execution Vulnerabilityمهم
Role: DNS ServerCVE-۲۰۲۱-۲۶۸۹۷Windows DNS Server Remote Code Execution Vulnerabilityحیاتی
Role: DNS ServerCVE-۲۰۲۱-۲۶۸۹۴Windows DNS Server Remote Code Execution Vulnerabilityمهم
Role: DNS ServerCVE-۲۰۲۱-۲۶۸۹۵Windows DNS Server Remote Code Execution Vulnerabilityمهم
Role: DNS ServerCVE-۲۰۲۱-۲۶۸۹۶Windows DNS Server Denial of Service Vulnerabilityمهم
Role: DNS ServerCVE-۲۰۲۱-۲۶۸۷۷Windows DNS Server Remote Code Execution Vulnerabilityمهم
Role: Hyper-VCVE-۲۰۲۱-۲۶۸۶۷Windows Hyper-V Remote Code Execution Vulnerabilityحیاتی
Role: Hyper-VCVE-۲۰۲۱-۲۶۸۷۹Windows NAT Denial of Service Vulnerabilityمهم
Visual StudioCVE-۲۰۲۱-۲۷۰۸۴Visual Studio Code Java Extension Pack Remote Code Execution Vulnerabilityمهم
Visual StudioCVE-۲۰۲۱-۲۱۳۰۰Git for Visual Studio Remote Code Execution Vulnerabilityحیاتی
Visual Studio CodeCVE-۲۰۲۱-۲۷۰۶۰Visual Studio Code Remote Code Execution Vulnerabilityمهم
Visual Studio CodeCVE-۲۰۲۱-۲۷۰۸۱Visual Studio Code ESLint Extension Remote Code Execution Vulnerabilityمهم
Visual Studio CodeCVE-۲۰۲۱-۲۷۰۸۳Remote Development Extension for Visual Studio Code Remote Code Execution Vulnerabilityمهم
Visual Studio CodeCVE-۲۰۲۱-۲۷۰۸۲Quantum Development Kit for Visual Studio Code Remote Code Execution Vulnerabilityمهم
Windows Admin CenterCVE-۲۰۲۱-۲۷۰۶۶Windows Admin Center Security Feature Bypass Vulnerabilityمهم
Windows Container Execution AgentCVE-۲۰۲۱-۲۶۸۹۱Windows Container Execution Agent Elevation of Privilege Vulnerabilityمهم
Windows Container Execution AgentCVE-۲۰۲۱-۲۶۸۶۵Windows Container Execution Agent Elevation of Privilege Vulnerabilityمهم
Windows DirectXCVE-۲۰۲۱-۲۴۰۹۵DirectX Elevation of Privilege Vulnerabilityمهم
Windows Error ReportingCVE-۲۰۲۱-۲۴۰۹۰Windows Error Reporting Elevation of Privilege Vulnerabilityمهم
Windows Event TracingCVE-۲۰۲۱-۲۴۱۰۷Windows Event Tracing Information Disclosure Vulnerabilityمهم
Windows Event TracingCVE-۲۰۲۱-۲۶۸۷۲Windows Event Tracing Elevation of Privilege Vulnerabilityمهم
Windows Event TracingCVE-۲۰۲۱-۲۶۹۰۱Windows Event Tracing Elevation of Privilege Vulnerabilityمهم
Windows Event TracingCVE-۲۰۲۱-۲۶۸۹۸Windows Event Tracing Elevation of Privilege Vulnerabilityمهم
Windows Extensible Firmware InterfaceCVE-۲۰۲۱-۲۶۸۹۲Windows Extensible Firmware Interface Security Feature Bypass Vulnerabilityمهم
Windows Folder RedirectionCVE-۲۰۲۱-۲۶۸۸۷Microsoft Windows Folder Redirection Elevation of Privilege Vulnerabilityمهم
Windows InstallerCVE-۲۰۲۱-۲۶۸۶۲Windows Installer Elevation of Privilege Vulnerabilityمهم
Windows MediaCVE-۲۰۲۱-۲۶۸۸۱Microsoft Windows Media Foundation Remote Code Execution Vulnerabilityمهم
Windows Overlay FilterCVE-۲۰۲۱-۲۶۸۷۴Windows Overlay Filter Elevation of Privilege Vulnerabilityمهم
Windows Overlay FilterCVE-۲۰۲۱-۲۶۸۶۰Windows App-V Overlay Filter Elevation of Privilege Vulnerabilityمهم
Windows Print Spooler ComponentsCVE-۲۰۲۱-۱۶۴۰Windows Print Spooler Elevation of Privilege Vulnerabilityمهم
Windows Print Spooler ComponentsCVE-۲۰۲۱-۲۶۸۷۸Windows Print Spooler Elevation of Privilege Vulnerabilityمهم
Windows Projected File System Filter DriverCVE-۲۰۲۱-۲۶۸۷۰Windows Projected File System Elevation of Privilege Vulnerabilityمهم
Windows RegistryCVE-۲۰۲۱-۲۶۸۶۴Windows Virtual Registry Provider Elevation of Privilege Vulnerabilityمهم
Windows Remote Access APICVE-۲۰۲۱-۲۶۸۸۲Remote Access API Elevation of Privilege Vulnerabilityمهم
Windows Storage Spaces ControllerCVE-۲۰۲۱-۲۶۸۸۰Storage Spaces Controller Elevation of Privilege Vulnerabilityمهم
Windows Update AssistantCVE-۲۰۲۱-۲۷۰۷۰Windows ۱۰ Update Assistant Elevation of Privilege Vulnerabilityمهم
Windows Update StackCVE-۲۰۲۱-۱۷۲۹Windows Update Stack Setup Elevation of Privilege Vulnerabilityمهم
Windows Update StackCVE-۲۰۲۱-۲۶۸۸۹Windows Update Stack Elevation of Privilege Vulnerabilityمهم
Windows Update StackCVE-۲۰۲۱-۲۶۸۶۶Windows Update Service Elevation of Privilege Vulnerabilityمهم
Windows UPnP Device HostCVE-۲۰۲۱-۲۶۸۹۹Windows UPnP Device Host Elevation of Privilege Vulnerabilityمهم
Windows User Profile ServiceCVE-۲۰۲۱-۲۶۸۷۳Windows User Profile Service Elevation of Privilege Vulnerabilityمهم
Windows User Profile ServiceCVE-۲۰۲۱-۲۶۸۸۶User Profile Service Denial of Service Vulnerabilityمهم
Windows WalletServiceCVE-۲۰۲۱-۲۶۸۷۱Windows WalletService Elevation of Privilege Vulnerabilityمهم
Windows WalletServiceCVE-۲۰۲۱-۲۶۸۸۵Windows WalletService Elevation of Privilege Vulnerabilityمهم
Windows Win۳۲KCVE-۲۰۲۱-۲۶۹۰۰Windows Win۳۲k Elevation of Privilege Vulnerabilityمهم

(با تشکر از شرکت مهندسی شبکه‌گستر برای همکاری در تهیه این گزارش)

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.