اصلاحیه‌های امنیتی مایكروسافت برای ماه فوریه 2022

درجه اهمیت هیچ یک از آسیب‌ پذیری‌های ترمیم‌شده این ماه “حیاتی” (Critical) نیست و اکثر موارد “مهم” (Important) اعلام‌شده است.

شرکت مایکروسافت (Microsoft Corp)، سه‌شنبه 19 بهمن 1400، مجموعه اصلاحیه‌های امنیتی ماهانه خود را برای ماه میلادی فوریه منتشر کرد.

به گزارش مرکز مدیریت راهبردی افتا، اصلاحیه‌های مایکروسافت، بیش از 40 آسیب‌پذیری را در Windows و محصولات مختلف این شرکت‌ترمیم می‌کنند.

این مجموعه اصلاحیه‌ها، انواع مختلفی از آسیب‌پذیری‌ها را به این شرح در محصولات مختلف مایکروسافت ترمیم می‌کنند:


“ترفیع اختیارات” (Elevation of Privilege)

“اجرای کد از راه دور” (Remote Code Execution)

“افشای اطلاعات” (Information Disclosure)

“جعل” (Spoofing)

“منع سرویس” (Denial of Service – به‌اختصار DoS)

“عبور از سد امکانات امنیتی” Security Feature Bypass


تنها یک مورد از آسیب‌پذیری‌های ترمیم‌شده این ماه، از نوع “روز – صفر” (شناسه CVE-2022-21989 ) است، اگرچه خوشبختانه موردی در خصوص بهره‌جویی از آن گزارش نشده است.

مایکروسافت آن دسته از آسیب‌پذیری‌هایی را از نوع روز – صفر می‌داند که پیش‌تر اصلاحیه رسمی برای ترمیم آن‌ها ارائه نشده و جزئیات آن‌ها به‌طور عمومی منتشر شده است و یا در مواقعی مهاجمان از آنها سوءاستفاده کرده‌اند.

تنها ضعف امنیتی “روز – صفر” ترمیم‌شده این ماه، دارای شناسه  CVE-2022-21989با درجه اهمیت “مهم” و از نوع “ترفیع اختیارات” است که Windows Kernel از آن متأثر می‌شود. آسیب‌پذیری مذکور دارای درجه شدت 7.8 از 10 (بر طبق استاندارد CVSS) است ولی بااین‌وجود درجه اهمیت “حیاتی” برای آن در نظر گرفته نشده است زیرا بنا بر اظهارات مایکروسافت، راه‌اندازی این ضعف امنیتی مستلزم انجام اقدامات اضافی جهت آماده‌سازی بستر موردنظر قبل از سوءاستفاده مهاجم است.


برخی دیگر از آسیب‌پذیری‌های مهم‌ترمیم‌شده در ماه فوریه 2022 :

CVE-2022-21984: آسیب‌پذیری از نوع “اجرای کد از راه دور” و در Windows DNS Server است. درجه شدت این ضعف امنیتی 8.8 از 10 (بر طبق استاندارد CVSS) است.

CVE-2022-22005: آسیب‌پذیری از نوع “اجرای کد از راه دور” و با درجه شدت 8/8 از 10 (بر طبق استاندارد CVSS) است که Microsoft SharePoint Server از آن متأثر می‌شود.

CVE-2022-23256: آسیب‌پذیری از نوع “جعل” که Azure Data Explorer از آن تأثیر می‌پذیرد و درجه شدت آن 1/8 از 10 (بر طبق استاندارد CVSS) است.

CVE-2022-23274: آسیب‌پذیری از نوع “منع سرویس” و مربوط به Microsoft Dynamics GP است و درجه شدت آن 3/8 از 10 (بر طبق استاندارد CVSS) است.

باتوجه‌به این‌که نمونه اثبات‌گر برخی از ضعف‌های امنیتی این ماه منتشر شده است، توصیه می‌شود کاربران دراسرع‌وقت نسبت به به‌روزرسانی وصله‌ها اقدام کنند.


فهرست کامل آسیب‌پذیری‌های ترمیم‌شده توسط مجموعه اصلاحیه‌های فوریه 2022 مایکروسافت در جدول زیر قابل‌مطالعه است.

تاریخ انتشارتاریخ آخرین به‌روزرسانیCVE شناسهعنوان آسیب‌پذیریافشای عمومیاحتمال سوءاستفاده
Feb 8, 2022Feb 8, 2022CVE-2022-23280Microsoft Outlook for Mac Security Feature Bypass Vulnerabilityخیرکم
Feb 8, 2022Feb 8, 2022CVE-2022-23276SQL Server for Linux Containers Elevation of Privilege Vulnerabilityخیرکم
Feb 8, 2022Feb 8, 2022CVE-2022-23274Microsoft Dynamics GP Remote Code Execution Vulnerabilityخیرکم
Feb 8, 2022Feb 8, 2022CVE-2022-23273Microsoft Dynamics GP Elevation Of Privilege Vulnerabilityخیرکم
Feb 8, 2022Feb 8, 2022CVE-2022-23272Microsoft Dynamics GP Elevation Of Privilege Vulnerabilityخیرکم
Feb 8, 2022Feb 8, 2022CVE-2022-23271Microsoft Dynamics GP Elevation Of Privilege Vulnerabilityخیرکم
Feb 8, 2022Feb 8, 2022CVE-2022-23269Microsoft Dynamics GP Spoofing Vulnerabilityخیرکم
Feb 8, 2022Feb 8, 2022CVE-2022-23256Azure Data Explorer Spoofing Vulnerabilityخیرکم
Feb 8, 2022Feb 8, 2022CVE-2022-23255Microsoft OneDrive for Android Security Feature Bypass Vulnerabilityخیرکم
Feb 8, 2022Feb 8, 2022CVE-2022-23254Microsoft Power BI Elevation of Privilege Vulnerabilityخیرکم
Feb 8, 2022Feb 8, 2022CVE-2022-23252Microsoft Office Information Disclosure Vulnerabilityخیرکم
Feb 8, 2022Feb 8, 2022CVE-2022-22718Windows Print Spooler Elevation of Privilege Vulnerabilityخیرزیاد
Feb 8, 2022Feb 8, 2022CVE-2022-22717Windows Print Spooler Elevation of Privilege Vulnerabilityخیرکم
Feb 8, 2022Feb 8, 2022CVE-2022-22716Microsoft Excel Information Disclosure Vulnerabilityخیرکم
Feb 8, 2022Feb 8, 2022CVE-2022-22715Named Pipe File System Elevation of Privilege Vulnerabilityخیرزیاد
Feb 8, 2022Feb 8, 2022CVE-2022-22712Windows Hyper-V Denial of Service Vulnerabilityخیرکم
Feb 8, 2022Feb 8, 2022CVE-2022-22710Windows Common Log File System Driver Denial of Service Vulnerabilityخیرکم
Feb 8, 2022Feb 8, 2022CVE-2022-22709VP9 Video Extensions Remote Code Execution Vulnerabilityخیرکم
Feb 8, 2022Feb 8, 2022CVE-2022-22005Microsoft SharePoint Server Remote Code Execution Vulnerabilityخیرزیاد
Feb 8, 2022Feb 8, 2022CVE-2022-22004Microsoft Office ClickToRun Remote Code Execution Vulnerabilityخیرکم
Feb 8, 2022Feb 8, 2022CVE-2022-22003Microsoft Office Graphics Remote Code Execution Vulnerabilityخیرکم
Feb 8, 2022Feb 8, 2022CVE-2022-22002Windows User Account Profile Picture Denial of Service Vulnerabilityخیرکم
Feb 8, 2022Feb 8, 2022CVE-2022-22001Windows Remote Access Connection Manager Elevation of Privilege Vulnerabilityخیرکم
Feb 8, 2022Feb 8, 2022CVE-2022-22000Windows Common Log File System Driver Elevation of Privilege Vulnerabilityخیرزیاد
Feb 8, 2022Feb 8, 2022CVE-2022-21999Windows Print Spooler Elevation of Privilege Vulnerabilityخیرزیاد
Feb 8, 2022Feb 8, 2022CVE-2022-21998Windows Common Log File System Driver Information Disclosure Vulnerabilityخیرکم
Feb 8, 2022Feb 8, 2022CVE-2022-21997Windows Print Spooler Elevation of Privilege Vulnerabilityخیرکم
Feb 8, 2022Feb 8, 2022CVE-2022-21996Win32k Elevation of Privilege Vulnerabilityخیرزیاد
Feb 8, 2022Feb 8, 2022CVE-2022-21995Windows Hyper-V Remote Code Execution Vulnerabilityخیرکم
Feb 8, 2022Feb 8, 2022CVE-2022-21994Windows DWM Core Library Elevation of Privilege Vulnerabilityخیرزیاد
Feb 8, 2022Feb 8, 2022CVE-2022-21993Windows Services for NFS ONCRPC XDR Driver Information Disclosure Vulnerabilityخیرکم
Feb 8, 2022Feb 8, 2022CVE-2022-21992Windows Mobile Device Management Remote Code Execution Vulnerabilityخیرکم
Feb 8, 2022Feb 8, 2022CVE-2022-21991Visual Studio Code Remote Development Extension Remote Code Execution Vulnerabilityخیرکم
Feb 8, 2022Feb 8, 2022CVE-2022-21989Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerabilityبلهزیاد
Feb 8, 2022Feb 8, 2022CVE-2022-21988Microsoft Office Visio Remote Code Execution Vulnerabilityخیرکم
Feb 8, 2022Feb 8, 2022CVE-2022-21987Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerabilityخیرکم
Feb 8, 2022Feb 8, 2022CVE-2022-21986.NET Denial of Service Vulnerabilityخیرکم
Feb 8, 2022Feb 8, 2022CVE-2022-21985Windows Remote Access Connection Manager Information Disclosure Vulnerabilityخیرکم
Feb 8, 2022Feb 8, 2022CVE-2022-21984Windows DNS Server Remote Code Execution Vulnerabilityخیرکم
Feb 8, 2022Feb 8, 2022CVE-2022-21981Windows Common Log File System Driver Elevation of Privilege Vulnerabilityخیرزیاد
Feb 8, 2022Feb 8, 2022CVE-2022-21974Roaming Security Rights Management Services Remote Code Execution Vulnerabilityخیرکم
Feb 8, 2022Feb 8, 2022CVE-2022-21971Windows Runtime Remote Code Execution Vulnerabilityخیرکم
Feb 8, 2022Feb 8, 2022CVE-2022-21968Microsoft SharePoint Server Security Feature Bypass Vulnerabilityخیرکم
Feb 8, 2022Feb 8, 2022CVE-2022-21965Microsoft Teams Denial of Service Vulnerabilityخیرکم
Feb 8, 2022Feb 8, 2022CVE-2022-21957Microsoft Dynamics 365 (on-premises) Remote Code Execution Vulnerabilityخیرکم
Feb 8, 2022Feb 8, 2022CVE-2022-21927HEVC Video Extensions Remote Code Execution Vulnerabilityخیرکم
Feb 8, 2022Feb 8, 2022CVE-2022-21926HEVC Video Extensions Remote Code Execution Vulnerabilityخیرکم
Jan 11, 2022Feb 8, 2022CVE-2022-21871Microsoft Diagnostics Hub Standard Collector Runtime Elevation of Privilege Vulnerabilityخیرکم
Feb 8, 2022Feb 8, 2022CVE-2022-21844HEVC Video Extensions Remote Code Execution Vulnerabilityخیرکم
Jul 13, 2021Feb 8, 2022CVE-2021-34500Windows Kernel Memory Information Disclosure Vulnerabilityخیرکم
Jul 9, 2019Feb 8, 2022CVE-2019-0887Remote Desktop Services Remote Code Execution Vulnerabilityخیرزیاد
Nov 13, 2018Feb 8, 2022ADV990001Latest Servicing Stack Updatesخیر

منابع

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability

https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/microsoft-february-2022-patch-tuesday-fixes-48-flaws-1-zero-day/

https://www.zdnet.com/article/microsoft-february-2021-patch-tuesday-48-bugs-squashed-one-zero-day-resolved/

https://www.securityweek.com/microsoft-patches-51-windows-security-defects

https://afta.gov.ir/fa-IR/Portal/4927/news/view/14608/2025/Staging/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-2022

(با تشکر از شرکت مهندسی شبکه گستر برای همکاری در تهیه این گزارش)

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.